Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 2,541     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 51» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
A vd Hooven Schoolmeester aardappelen te koop
A vd Hooven Schoolmeester aardappelen te koop
 
52
A. Beukelman geeft referentie voor handkarnmolen (1898)
A. Beukelman geeft referentie voor handkarnmolen (1898)
 
53
A. Nelisse vraagt een dienstbode (1897)
A. Nelisse vraagt een dienstbode (1897)
 
54
A. van Weel geslaagd als candidaat notaris (1884)
A. van Weel geslaagd als candidaat notaris (1884)
Zuidland - Met genoegen verneemt men, dat een geacht inwoner dezer gemeente, de heer A . van Weel , geslaagd is bij het examen voor candidaat-notaris ( Ie gedeelte ).
— 25 Sept. Da opbrengst van de bieten of mangel wortels is tamelijk, er wordt gerekend van 13,000 tot 18,000 kilogram per halve hectare; er wordt f 10.00 voor de duizend kilo besteed .
Da kwaliteit der aardappelen is uitmuntend, zy geven een ruim beschot; de gemiddelde prgs is van f 1.75 tot t 2,00 per hectoliter .
Het delven dezer aardvrochtea wordt zeer bovorderd door het uitstekende herfstweder, waarmede wij bedeeld worden .
 
55
A.A. de Jongh naar Nederlands Indie als Chinese tolk
A.A. de Jongh naar Nederlands Indie als Chinese tolk
De heer A . A . de Jongh , die in 1874 met diploma van vijf jarigen cursus de Hoogere Burgerschool te Schiedam verliet , is benoemd tot adspirant-tolk voor de Chineesche taal in Ned . Indië.
Van de vijf leerlingen , welke die inrichting met goed succes hebben doorloopen , is door drie deelgenomen aan vergelijkende examens .
Allen zijn dientengevolge geplaatst en wel twee als toekomstig Chineesch-tolk en één tot technisch ambtenaar bij het Indische bosch - wezen .
 
56
A.B. te Zuidland scheldt dienders uit voor rooie kletskoppen (1892)
A.B. te Zuidland scheldt dienders uit voor rooie kletskoppen (1892)
A.B. te Zuidland moet zich verantwoorden wegens schelden der politie.
Bekl. is niet tegenwoordig, zoodat verstek wordt verleend.
T.M.W. Noordhoff, rijksveldwachter te Zuidland , vertelde, hoe hij ter adsistentie bij een volksverzameling geroepen was op 31 Juni en hoe bekl. toen gezegd had „ rooie kletskop ".
De president vraagt, hoe of get. weet, dat daarmede de politie bedoeld was, want noch get., noch de gemeenteveldwachter Hameling hebben rood haar.
Maar Hameling is kaalhoofdig, zegt get. Hameling komt voor de balie en vertelt , hoe of bekl. vlak voor hem is gaan staan en toen gezegd heeft, dat hij met geen rooie kletskoppen van dienders medeging.
Hiermede is bewezen, dat de uitdrukking op de politie sloeg en de eisch is nu f 3 boete , bij wanbetaling te vervangen door 3 dagen hechtenis.
 
57
A.K. en J.K. uit Zuidland veroordeeld voor wildjacht zonder vergunning (1879)
A.K. en J.K. uit Zuidland veroordeeld voor wildjacht zonder vergunning (1879)
A . K . en J . K . beiden te Zuidland . Het in vereeniging en gelijktijdig schieten van waterwild op eens anders jachtveld zonder voorzien te zgn van een jachtacto noch van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbenden op dat jachtveld , ieder 2 goldb . van f 10 elke subs gev . str . van 2 dagen voor elke geldb . , voor ieder hunner solidair in de kosten .
Vorbeurtverkl.van de geweren of voldoening van f 8 voor elk geweer : subs . gev . str . van 2 dagen voor de niet uitlevering of niet voldoen , van de waarde van elk geweer .
Voldoening van f 0,50 vftor don eend ef snbs .
gov . straf van een dag .
 
58
A.K. te Zuidland veroordeeld voor jagen op andermans gebied zonder toestemming (1880)
A.K. te Zuidland veroordeeld voor jagen op andermans gebied zonder toestemming (1880)
A . K ., te Zuidland . Het jagen op eens anders jachtveld zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld . Geldb . van f 10 , sabs . gev . straf van drie dagen en in de kosten .
 
59
A.M. te Zuidland voor het gerecht vanwege geweldpleging jegens een bedienend ambtenaar (1881)
A.M. te Zuidland voor het gerecht vanwege geweldpleging jegens een bedienend ambtenaar (1881)
 
60
Aaltje Lammerse-Kleinjan, familie advertentie, overlijden.
Aaltje Lammerse-Kleinjan, familie advertentie, overlijden.
 
61
Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
12 April . Gisteren beeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van een nieuw te stichten kerkgebouw voor de doleerenden met 550 zitplaatsen . Zes biljetten van inschrijving waren ingeleverd; bij opening bleek, dat de laagste inschrijvers waren de heeren D. van der Bie timmerman, en J. Oprel Jzn., metselaar alhier, voor de som van f 6894 .—.
— Door het aanstaand vertrek van onzen geachten consulent den heer Rienderboff predikant,te Oudenhoorn naar Rossum , is in deszelfs plaats als consulent der Nederduitsch Hervormde gemeente benoemd de heer J . Mijs , predikant te Hekelingen .
Een welverdiend woord van dank wordt den heer Rienderboff toegebracht voor de behartiging der kerkelijke belangen in de somstijds lastige tijden, die wy in de laatste maanden doorleefd hebben.
— Het gerechtshof te ' s Gravenhage heeft in zijne zitting van gepasseerden Donderdag bevestigd het vrijsprekend vonnis der Rotterdamscherechtbank , in zake den 36-jarigen arbeider D.C. Weeda alhier , aangeklaagd wegens verzet tegen den marechaussee J. Pape , tijdelijk alhier gedetacheerd .
Tevens werd door gemeld Hof bevestigd het veroordeelend vonnis contra Kommer de Labije die op den 2en Kerstdag 11 . den genoemden marechaussee Pape met grint geworpen had en die veroordeeld was tot 1 maand gevangenisstraf .
Moge dit het laatste bedrijf zijn van het treurige drama , dat wij doorworsteld hebben , en een ieder de woorden van onzen Heiland behartigen : Vrede op aarde , in de menschen een welbehagen !"
 
62
Aanbesteding Delfland, ingeschreven door J. Pijl.
Aanbesteding Delfland, ingeschreven door J. Pijl.
 
63
Aanbesteding Heemraad ter uitdieping waterleidingen ter lengte van 3,5 km beginnend bij de Heul Fs van Prooijen, Kerkweg (1881)
Aanbesteding Heemraad ter uitdieping waterleidingen ter lengte van 3,5 km beginnend bij de Heul Fs van Prooijen, Kerkweg (1881)
Gunning gewonnen door K. de Vos uit Goudswaard
 
64
Aanbesteding huis Haasdijk (Abbenbroek) met twee Zuidlandse aannemers (1878)
Aanbesteding huis Haasdijk (Abbenbroek) met twee Zuidlandse aannemers (1878)
Bij de op den 13e dezer plaats gehad hebbende aanbesteding voor het bouwen van een huis met schuur aan den Haasdijk onder de gemeente Abbenbroek , voor den heer L . van Bergen zijn drie biljetten ingekomen , als : H.D.. van Driel te Zuidland voor
f 6010 ; F . W . van der Houwen te Rozenburg voor f 5950 en H . Dijkers te Zuidland voor f 5944,75 , aan wien het werk is gegund.
 
65
Aanbesteding Maasdijk door aannemer M. Quak.
Aanbesteding Maasdijk door aannemer M. Quak.
 
66
Aanbesteding stoomgemaal polder Zuidland, Velgersdijk en Molengors (1891)
Aanbesteding stoomgemaal polder Zuidland, Velgersdijk en Molengors (1891)
27 Maart. Den 25en dezer heeft de aanbesteding plaats gehad, door het bestuur van den polder Zuidland, voor de polders Zuidland, Velgersdyk en Molengorsen, van het te stichten stoomgemaal; er waren ingeleverd voor de gebouwen tien billetten en voor het stoomwerktuig zeven.
De gebouwen zijn gegund aan den heer M. Oostdijk, aan de Nieuwesluis, gemeente Heenvliet, voor f 16.298 en het stoomwerktuig aan „ La Société anonime du Phenix " te Gent , voor f 15.100 .
— De stemgerechtigde manslidmaten alhier hebben bij meerderheid van stemmen , bepaalddat voor de eerstvolgende tien jaren het benoemen van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten aan den kerkeraad zal zijn opgedragen .
 
67
Aanbesteding waarbij aannemer H. Luijmes meedoet
Aanbesteding waarbij aannemer H. Luijmes meedoet
 
68
Aanbesteding werkzaamheden Heemraadschap afgerond (1879)
Aanbesteding werkzaamheden Heemraadschap afgerond (1879)
21 Maart . Ten bewijze , dat het bestuur van den polder Zuidland zijn roeping begrijpt en niet stilzit , als er iets nuttigs te verrichten is , kan dienen , dat niet alleen door hetzelve voor ettelijke jaren de vroeger bijna onbegaanbare wegen in ferme grintwegen zijn herschapen , en het verleden jaar een aanzienlijke som heeft uitgegeven voor het uitdiepen , verbreeden en op peil brengen van de waterleidingen in dien polder , maar dat het ook dit jaar weder ruim twee duizend strekkende meters tot ditzelfde doel heeft aanbesteed .
*— Bij de besteding van ' t uitdiepen , verbreeden en op peil brengen der waterleidingen in den polder Zuidland , ter lengte van 2098 meters , was de hoogste inschrijver K . de Vos Cz . te Goudswaard , voor f 2950 de massa ; de minste inschrijver , aan wien het werk gegund werd , was Arij van Bodegom te Spijkenisse , voor de som van f 2045 de massa . Het werk was geraamd op f 2344 , door A . Kranendonk te Biert . 27 inschrijvingsbilletten waren er ingekomen
 
69
Aanbesteding woning te Geervliet. Contact is W van Driel Hzn te Zuidland.(1878)
Aanbesteding woning te Geervliet. Contact is W van Driel Hzn te Zuidland.(1878)
 
70
Aanbestedingsadvertentie waterleiding bij de Langen Weg (1880)
Aanbestedingsadvertentie waterleiding bij de Langen Weg (1880)
AanBesteding 1
DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder ZUIDLAND , zullen op Woensdag den '17 Maart e.k. des namiddags ten 2 uren , ten huize van J . VAN ESSEN te Zuidland , in het openbaar AANBESTEDEN
Het uitdiepen van een gedeelte waterleiding , vanaf de heul in „ de Langen Weg " tot aan de heul bij de steede van P ». van PROOIJE en van het verlaat tot aan de steede van Leendert v . d . MEER , Cz . , genaamd de „ oude sluis ," eene lengte
liebbende van 2856 meters .
Inlichtingen geeft en aanwijzing zal worden gedaan door A . KRANENDONK Az . te Biert , op den dag der aanbesteding , ' s morgens ten acht ure , te beginnen bij de heul in de Lange weg .
 
71
Aanbestedingsoproep vd Heemraad
Aanbestedingsoproep vd Heemraad
AANBESTEDIM .
DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder Zuidland , zijn voornemens op Vrijdag den 21 Maart ek,, des namiddags 2 ure , ten huize van JAN VAN ESSEN te Zuidland , aan te besteden :
Het uitdiepen , verbreeden en op peil brengen van de waterleidingen in voornoemden polder , ter lengte van twee duizend en acht en negentig strekkende meters .
Aanwijzing zal gedaan worden door A . KRANENDONK te Biert , gemeente Geervliet , ten genoemde dage , des voormiddags van 8 tot 10 ure , bijeen te komen aan den steenen heul bij MAARTEN VAN RIJ te Zuidland .
 
72
Aanbestedingsverzoek voor bouw Stoomgemaal polder Zuidland (1891)
Aanbestedingsverzoek voor bouw Stoomgemaal polder Zuidland (1891)
 
73
Aankondiging echtscheid Johanna Hendrika van Driel en Johannes van der Meer (1906)
Aankondiging echtscheid Johanna Hendrika van Driel en Johannes van der Meer (1906)
 
74
Aankondiging overgang onderneming J.P. en B. van Gogh naar J.P. van Gogh door overlijden Bastiaan van Gogh.
Aankondiging overgang onderneming J.P. en B. van Gogh naar J.P. van Gogh door overlijden Bastiaan van Gogh.
 
75
Aanranding en diefstal te Zuidland of niet (1884)
Aanranding en diefstal te Zuidland of niet (1884)
INGEZONDEN STUKKEN .
Mijnheer de Redacteur !
In het nummer van den 2 dezer uwer geachte Courant , komt een uit de « Nieuwe Rotterdamacfae Courant " overgenomen stuk voor, omtrent een aanranding en poging tot diefstal op den openbaren weg van Zuidland naar Abbenbroek .
Volgens door mg van dan alhier gestationeerden rijks-veldwachter Borger ingewonnen information , is dat bericht onwaar .
Do bewaste zaak bestaat eenvoudig hierin , dat op den bedoelden Zondag avond een achttal jonge lieden uit deze gemeente drie jonge dochters tegen kwamen , waarvan een van hen door de kwajongens op dan grond werd geworpen , blijkbaar met geen zedelijke bedoeling ; doch van poging tot diefstal of ontrooving is geen sprake geweest.
Bjj gebrek aan bewijs , schijnen er geen termen tot vervolging te bestaan .
V . D . B .
Zuidland , 26 Dec . 1884 .
 
76
Aanstelling burgemeester Jan Vlielander (1896)
Aanstelling burgemeester Jan Vlielander (1896)
 
77
Aanstelling G. Trouw als hulponderwijzer OLS.
Aanstelling G. Trouw als hulponderwijzer OLS.
19 Mei . Heden is door den Ge - meenteraad benoemd tot tweeden Hulponderwijzer aan de openbare school alhier , de Heer G . Trouw , laatst kweekeling .
 
78
Aanstelling van J. van Toledo als hulponderwijzer OLS (22 februari 1879).
Aanstelling van J. van Toledo als hulponderwijzer OLS (22 februari 1879).
22 Febr . In de op heden gehouden vergadering van dtn Gemeenteraad , is tot Hulponderwijzer aan de openbare lagere school alhier benoemd , de heer J . van Toledo , thans in die betrekking te Oudenhoorn
 
79
Aardappelen te koop bij Arie van Sintmaartensdijk (1897)
Aardappelen te koop bij Arie van Sintmaartensdijk (1897)
 
80
Aardappelen te koop bij landbouwer J. Elshout te Zuidland (1897)
Aardappelen te koop bij landbouwer J. Elshout te Zuidland (1897)
 
81
Aartje Kabbedijk
Aartje Kabbedijk
 
82
Abraham van Gijzen (staand links), Frans Wolters Gz (zittend), Jacob Weeda (staand rechts) en Leen van den Boogaard (staand midden).
Abraham van Gijzen (staand links), Frans Wolters Gz (zittend), Jacob Weeda (staand rechts) en Leen van den Boogaard (staand midden).
 
83
Abraham van Gijzen - Geertruij Bosschieter en Jacob Weeda - Neeltje Breederland.
Abraham van Gijzen - Geertruij Bosschieter en Jacob Weeda - Neeltje Breederland.
 
84
Abraham Vrolijk neemt hypotheek op boomgaard en tuin. Lena Zoeteman geeft hypotheek (1934)
Abraham Vrolijk neemt hypotheek op boomgaard en tuin. Lena Zoeteman geeft hypotheek (1934)
Abraham Vrolijk, tuinder te Zuidland, bekent aan Lena Zoeteman te Zuidland een schuld van F 1000,- tegen 5%. Hij verleent hypotheek op een perceel tuin en boomgaard te Zuidland, kad. B 1049 en 1050.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
742
Aktedatum:
22/01/1934
Aard van de akte:
Schuldbrief
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
85
Abraham Warning, hypotheek 1935
Abraham Warning, hypotheek 1935
Abraham Warning, schoenmaker te Zuidland, verleent aan de Cooperatieve boerenleenbank te Zuidland hypotheek op een huis, aan de Noordzijde van het Lange slop strekkende tot aan de Achterweg te Zuidland, kad. B 1707 en verkrijgt een doorlopend krediet van maximaal F 2100,-.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1088
Aktedatum:
23/09/1935
Aard van de akte:
Krediethypotheek
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
86
Abraham Zevenbergen en Neeltje van Sintmaartensdijk.
Abraham Zevenbergen en Neeltje van Sintmaartensdijk.
 
87
Adriaan Schoonderwoerd verleent hypotheek voor woning aan Droogedijk (1934)
Adriaan Schoonderwoerd verleent hypotheek voor woning aan Droogedijk (1934)
Adriaan Schoonderwoerd, groentehandelaar te Den Haag bekent aan de Spaarbank te Dordrecht een schuld van F 23.000,- tegen 4,5%. Hij verleent hypotheek op een bouwmanswoning met boomgaard, arbeidershuis, bouw- en weiland en dijkweiland aan de Droogedijk te Zuidland, kad. B 1507, 1508, 1132, 611, 612, 978, 979, 980, 602, 599, 1829, 1830, 1832, 1833, 830, 831 en 829.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
800
Aktedatum:
01/05/1934
Aard van de akte:
Schuldbrief
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
88
Adriana Johanna Bouman, overlijdensbericht 1918
Adriana Johanna Bouman, overlijdensbericht 1918
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve onvergetelijke moeder, behuwd- en Grootmoeder.
Weduwe van de Heer T. van der Linden, eerder weduwe van H.M. Altink Koops.
Dordrecht, Mart. Steinstraat 47.
 
89
Adrianus (Adrian) Alphenaar
Adrianus (Adrian) Alphenaar
 
90
Advertentie A. van Dijk vleeschhouwer (1899)
Advertentie A. van Dijk vleeschhouwer (1899)
 
91
Advertentie A. van Sintmaartensdijk, tuinman te Zuidland (1884)
Advertentie A. van Sintmaartensdijk, tuinman te Zuidland (1884)
 
92
Advertentie Aardappelen
Advertentie Aardappelen
A. Luijendijk bij 't Veer.
(meerdere A. Luijendijks in de Stamboom)
 
93
Advertentie aardappen J. Oosthoek Dzn (1897)
Advertentie aardappen J. Oosthoek Dzn (1897)
 
94
Advertentie afslagveiling van onroerende goederen ten overstaan van notaris Loeff, ten herberge van weduwe L. Cohen. (1876)
Advertentie afslagveiling van onroerende goederen ten overstaan van notaris Loeff, ten herberge van weduwe L. Cohen. (1876)
 
95
Advertentie Amerikaans meelproducten B. zoeteman Izn (1899)
Advertentie Amerikaans meelproducten B. zoeteman Izn (1899)
 
96
Advertentie Arie van Sintmaartensdijk (1892)
Advertentie Arie van Sintmaartensdijk (1892)
 
97
Advertentie Assurantien G. de Hoog Jzn (1882)
Advertentie Assurantien G. de Hoog Jzn (1882)
 
98
Advertentie Baron van der Borch (1893)
Advertentie Baron van der Borch (1893)
 
99
Advertentie Bastiaan Zoeteman voor samuelson's veekoeken (1899)
Advertentie Bastiaan Zoeteman voor samuelson's veekoeken (1899)
 
100
Advertentie C. Bestebreurtje voor kachelkolen (1886)
Advertentie C. Bestebreurtje voor kachelkolen (1886)
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 51» Volgende»