Martinus Johannes de Jongh

Mannelijk 1819 - 1899  (79 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Martinus Johannes de Jongh 
  Geboren 25 feb 1819  Brielle Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Burgemeester van Zuidland (van 1852 tot 1896).  
  Overleden 14 feb 1899  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Bij overlijden de leeftijd van 79 jaar.
  Persoon-ID I25  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 3 sep 2016 

  Vader Jan de Jongh 
  Moeder Johanna Beijers 
  Gezins-ID F772  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Adriana van Pernis,   geb. 30 jan 1828, Spijkenisse Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 8 okt 1897, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 69 jaar) 
  Kinderen 
   1. Johanna Elisabeth de Jongh,   geb. 14 jan 1855, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 5 nov 1932, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 77 jaar)
  +2. Arie Arend de Jongh,   geb. 23 nov 1856, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 4 jan 1941, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 84 jaar)
   3. Tannetta Katharina de Jongh,   geb. 8 aug 1858, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 10 jul 1859, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   4. Jan Willem de Jongh,   geb. 20 dec 1860, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 16 okt 1941, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 80 jaar)
   5. Tannetta Catharina de Jongh,   geb. 4 mei 1862, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 mei 1940, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 78 jaar)
   6. Martinus Johannes de Jongh,   geb. 16 jul 1863, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 jun 1945, Zwolle Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 81 jaar)
   7. Klazina Johanna de Jongh,   geb. 28 nov 1866, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Laatst gewijzigd op 28 aug 2016 
  Gezins-ID F11  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Deze persoon komt voor in een verhaal in het boek Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland.
  Het boek is te koop via www.wonka.nl of via een email info@stamboomvanzuidland.nl

  Familie Advertenties
  Overlijdensadvertentie oud-burgemeester M.J. de Jongh (1899)
  Overlijdensadvertentie oud-burgemeester M.J. de Jongh (1899)

  Krantenartikelen
  Kiescollege Hervormde Gemeente (1876)
  Kiescollege Hervormde Gemeente (1876)
  25 Oct . De aftredende Leden van het Kiescollege der Hervormde Gemeente alhier , de Heren M . J . do Jongh , C . Bottenborg , A . Hazejager en J . Luijmes zijn , bij de op heden plaats gehad hebbende stemming , allen herkozen .
  25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
  25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
  Feest ter gelegenheid van 25 jarig ambtsjubileum burgemeester M.J. de Jongh (27 juli 1877)
  Feest ter gelegenheid van 25 jarig ambtsjubileum burgemeester M.J. de Jongh (27 juli 1877)
  27 Juli . De gansche gemeente was heden in feestdosch gehuld ; de dag werd herdacht , dat de Heer M . J . De Jongh voor 25 jaren geleden als » Burgemeester in ons midden optrad .
  Veel goeds kwam in dien tijdkring tot stand , en dankbaar is gewis een ieder , dat wij den volijverigen en hooggeachten ambtenaar zoo lang mochten behouden .
  Zeer veel blijken van deelneming ontving den jubilaris , als :
  De ingezetenen van Zuidland schonken hem een prachtig gouden savonet-horlogie , met toepasselijke inscriptie ; de gemeenteraad een canapé en door de ambtgenoten een prachtig ameublement .
  De vreugde was algemeen , o . a . optocht te paard en te voet , voorafgegaan door een zeer luisterrijk muziekgezelschap uit Rotterdam , benevens volksspelen en vuurwerk , getuigden dat het een oprecht volksfeest was .
  De feestcommissie in het algemeen en hare president , de heeren J . G . Bloem en W . Donker penningmeester in het bijzonder , hebben alle eer van de moeite volle taak , welke zij op zich hadden
  genomen en zoo uitstekend volbrachten .
  Lang zal deze feestdag , welke met recht een volksfeest mag genoemd worden , in aangename herinnering bij Zuidlands ingezetenen blijven voortleven .
  Dankbericht van Burgemeester De Jongh n.a.v. jubileumfeest (1877)
  Dankbericht van Burgemeester De Jongh n.a.v. jubileumfeest (1877)
  Ter ere van het voorgenomen huwelijk van Prins Hendrik is in Zuidland een commissie samengesteld voor een huwelijksgift. (1878)
  Ter ere van het voorgenomen huwelijk van Prins Hendrik is in Zuidland een commissie samengesteld voor een huwelijksgift. (1878)
  8 Juni . Ook deze gemeente zal niet achterblijven , om aan onzen hooggeachten Prins Hendrik, ter gelegenheid van hoogst deszelfs aanstaand huwelijk met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maria Elizabeth Louisa Prederika van Pruisen , een huldeblijk aan te bieden . Tot dit doel heeft zich een commissie gevormd , bestaande uit de heeren M . J . de Jongh , burgemeester , L . de Hoog ,
  L . Borstlap , G . Hazejager , J . van Essen en N . Wessel , welke op zich hebben willen nemen , de giften daarvoor in te zamelen , en aan de hoofdcommissie in te zenden
  Vergadering protestantenbond oktober (1881)
  Vergadering protestantenbond oktober (1881)
  7 Nov . Gepasseerden Vrijdag waren de leden der afdeeling Zuidland en omstreken van den Ned . Protestantenbond , geconvoceerd tot het bijwonen van de eerste vergadering in dit seizoen. Na aanvulling der vacaturen in het bestuur der afdeeling, ontstaan door het vertrek der heeren Schuttevaer en Ter Plegt ; bestaat hetzelve thans uit de heeren : J . Mijs Azn , predikant te Simonshaven , president , M.J. de Jongh , burgemeester van Zuidland , vice-president , P.J. Bloem , penningmeester , A.Visscher , secretaris en J . Kluit en H.J. Westendorp , leden .
  De heer Mijs opende de vergadering met eenige keurig gekozen woorden , riep de vrij talrijk opgekomenen een hartelijk welkom toe , met den wensch , dat de volgende vergaderingen blijken mochten dragen , dat de leden toonen van hunne belangstelling in deze hoogst nuttige en de ware godsdienst bevorderende bijeenkomsten .
  Even gemelde heer had welwillend de spreekbeurt , voor dezen avond op zich genomen en vergastte de toehoorders op een verhandeling over z/den Duivel " ; Z . Wel eerwaarde schetste het geloof daaraan , van af de vroegste tijden tot heden , en toonde aan dat bij het ontwikkelen der weten - schappen , vooral der natuur , dat geloof aan den duivel , heksen enz . geen reden van bestaan meer had en alleen in de kranke verbeelding der menschen bestond en alhoewel het geloof aan een en ander niet geheel verdwenen is , onze tijd toch roemen kan op vooruitgang .
  De spreker werd met ademlooze stilte aangehoord en de heer De Jon^h was voorzeker aller tolk toen Zijn edele den geachten spreker hartelijk dank zeide voor deze uitmuntend doorwerkte rede.
  Verkiezingen gemeenteraad (1889)
  Verkiezingen gemeenteraad (1889)
  12 Maart . Op de plaats waar zulks te doen gebruikelijk is, zijn de lijsten van kiezers voor leden van de 2e Kamer der Staten - Generaal , der Provinciale Staten en den Gemeenteraad aangeplakt.
  Het aantal kiezers voor die drie genoemde categoriën bedraagt dit jaar 125 , het vorige jaar waren er 120 kiezers .
  A. Buitendijk , C , de Gier, E. Levie , Samuël
  Negen nieuwe kiezers zijn er dit jaar bgge - komen , als de Heeren : A , Gier , H . van den Hooven , Lammerse , G . Oprel , Cent Romgn , J , van Sint Maartensdgk en P . Zevenbergen .

  Vier vroegere kiezers zijn vaa de lijst geschrapt: de Heeren Jan van Essen , overleden , J . Bajema en C . van Lugtenburg , beiden naar elders vertrokken en W.F. Altevogt wegens gemis van census
  Approximatief zijn er thans 65 liberale en 60 clericale kiezers in deze gemeente . Bij getrouwe opkomst blijft dus de overwinning aan de liberale partij verzekerd .
  Volgens artikel 7 van de wet van den 29en Juni 1851 , zal dit jaar de verkiezing van twee Raadsleden alhier plaats hebbeu op den 16 Juli aanstaande ; de aftredende leden zijn ; de Heeren M . J . de Jongh , Burgemeester en C . Saarloos .
  Herkiezing raadsleden MJ de Jongh en C Saarloos // landbouwnieuws (1889)
  Herkiezing raadsleden MJ de Jongh en C Saarloos // landbouwnieuws (1889)
  2 Aug . By de herstemming van een lid van den gemeenteraad op den 30sten der vorige maand zyn uitgebracht 110 geldige stemmen . De heer M . J . de Jongh , Burgemeester dezer gemeente , werd met 61 stemmen herkozen ; op den candidaat der anti-revolutionairen , den Heer Kors Barendrecht , werden 49 stemmen uitgebracht .
  De meerderheid der kiezers hebbun getoond , dat zij ware verdiensten weten te waardeeren .
  De aardappelziekte vertoont zich vooral inde vroege soorten onrustbarend .
  Het reepen en booten van het vlas is invollen gang ; er is , zooals men dit hier gewoon is , weder eene flinke hoeveelheid vlas aangevoerd , zoodat de aanstaande campagne onder gunstige vooruitzichten geopend wordt .
  De tarwe wordt druk binnengehaald en geeft alle reden tot tevredenheid .
  Burgemeester de Jongh heeft ontslag aangevraagd (1896)
  Burgemeester de Jongh heeft ontslag aangevraagd (1896)
  Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
  Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
  Bij kon . besluit is aan M . J . de Jongh op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Zuidland en van Oudenhoorn , met dankbetui - ging voor de diensten , door hem in die betrekking bewezen .
  De heer Pieter Lammerse Senior , gedurende vele jaren Wethouder en Raadslid dezer gemeente , heelt om gezondheidsredenen uit beide betrekkingen ont - slag genomen .
  Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
  Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
  In plaats van het door den heer M.J. de Jongh den gemeenteraad aangeboden ontslag als secretaris dezer gemeente , is heden tydelyk tot die functie benoemd de heer J . Trouw , werkzaam ter secretarie .
  De heer L. van der Meer Sr. , aftredend wethouder , werd weder als zoodanig herbenoemd .
  Ten slotte nam de aftredende Burgemeester met eenige hartelyke woorden afscheid van den Raad, en herdacht het tijdsverloop van vier en veertig jaren, steeds in de beste verhouding met dezelve doorgebracht .
  De wethouder Van der Meer beantwoorde deze rede met eenige zeer gepaste woorden

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88912332/srcid/22811767/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88451759/srcid/22680851/oid/1.