Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 2,232     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 4 5 ... 45» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2
(1877) Proeven met een grasmaaimachine. G. Trouw vertrekt als hulponderwijzer.
Feest op 27 juli 1877 (maar waarom?) met dure muziek...
(1877) Proeven met een grasmaaimachine. G. Trouw vertrekt als hulponderwijzer. Feest op 27 juli 1877 (maar waarom?) met dure muziek...
13 Juli . In deze gemeente heeft men de verloopen week ook proeven genomen met een grasmaaimachine . De uitkomsten waren over het algemeen vrij gunstig .

De Heer G . Trouw , Hulponderwijzer alhier , is in dezelfde betrekking benoemd a/d Bakkersdijk , ge - meente Oost - en West-Barendrecht . Er zullen nu sollicitanten opgeroepen worden ad . ƒ 650 .

Aangaande het feest , dat op den 27sten Juli,alhier zal plaats hebben , valt nog niet veel bijzonders mede te doelen . Alleen kunnen wij melden, dat er dien dag uitmuntend muziek kan zijn ; tenminste in aanmerking nemende den schrikbarend hoogen prijs , welke daarvoor zal worden uitgegeven . 
 
3
(Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
(Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen . 
 
4
11 tamme konijnen gestolen (1882)
11 tamme konijnen gestolen (1882)
12 Juni . In den nacht van Zaterdag op Zondag jl . heeft hier al weder een brutale diefstal plaats gehad . Uit een steenen gebouwtje zoogenaamd "vuurhuisje ", staande in een tuin , vlak aan ; t dorp , zijn door middel van verbreking der ijzeren afsluiting , gestolen elf tamme konijnen . Dader of daders onbekend .
— Verlangde men voor een poos geleden hard naar een weinig regen , en kwam er bijna gebrek aan regenwater , thans zijn de hemelsluizen zoo wijd geopend dat het tot nadeel van eenige veldgewassen begint te strekken ; vooral de aardappelen zijn niet op te veel vochtigheid gesteld ; de tuinen en het vlas , dat van de eerste vlaagjes zoo goed was bijgekomen , krijgt nu te veel ; het oude spreekwoord // effen is kwaad treffen /' kan nu ook weder worden toegepast . 
 
5
11663 Anna de Hoog
11663 Anna de Hoog
 
 
6
12,5 huwelijksjubileum Leendert Peters en Hugerina Gorzeman (1893)
12,5 huwelijksjubileum Leendert Peters en Hugerina Gorzeman (1893)
 
 
7
12,5 jarig trouw-jubileum van Harry van Dijk en Saartje Levie.
12,5 jarig trouw-jubileum van Harry van Dijk en Saartje Levie.
Foto ter gelegenheid van 12,5 jarig huwelijksfeest van Harry van Dijk en Saartje Levie.
Achterste rij van links naar rechts: Philip van Dijk, Louis van Dijk, (bevriend echter Davy en Anna Schnitzler), Mozes Levie, Hester Monasch, Meijer Levie, Evan van Dijk, Mozes van Leeuwen, Rosalia van Tijn, Pienas Levie, Isidoor Lezer, Betje van Dijk.
Voorste rij van links naar rechts: Wilhelmina den Hartog, Andries van Dijk, Louise Stibbe, Louise van Dijk, Harry van Dijk, Saartje Levie, Andries van Dijk, Elisabeth Levie, Hester van Emden, Ben van Dijk, Sophia Levie. 
 
8
24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
Zuidland , 17 Dec. Dezer dagen werd bjj het ontgraven van een ' steenen fundament van een afgebroken hofstede , toebehoorende aan den landbouwer Jan Oosthoek in den Zuidlandschen polder, een belangrijke vondst gedaan, bestaande in een steenen kan, welke gevuld was met oude zilveren munten uit de 16 en 17 eeuw .
Ruim 900 stuks waren er in , tot een gezamenlijk gewicht van ongeveer 24 kilogram .
Men verdiept zich in gissingen door wie deze schat in der tijd aldaar begraven kan zijn.
(volgens het bevolkingregister was Jan Oosthoek, toen woonachtig aan de Schoutsweg (210, later 302) 
 
9
24e kind voor Leendert Plooster en Aafje Beukelman.
24e kind voor Leendert Plooster en Aafje Beukelman.
16 April - Als een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid kan vermeld worden dat heden de persoon van Aaltje Beukelman , echt - genoot van Leendert Plooster , arbeider , wonende in tien Zuidlandschen Polder van haar vierentwintigste kind is bevallen , de moeder is slechts 42 jaren oud en 25 jaren met denzelfden man gehuwd .

Naar men van goede zijden verneemt , is liet vroege vlas op den zwaren kleigrond erg bevroren , zoodat het mooi van dat gewas verloren is .

Yoor het op te richten Atjeh - Monumentis in deze gemeente ingezameld een bedrag vanf 16.50 . 
 
10
25 gulden belooning voor 'aanwijzen' van de roddelaar (1896)
25 gulden belooning voor 'aanwijzen' van de roddelaar (1896)
 
 
11
25 jarig huwelijksfeest Bastiaan Zoeteman en Anna de Lang (1894)
25 jarig huwelijksfeest Bastiaan Zoeteman en Anna de Lang (1894)
 
 
12
25 jarig huwelijksjubileum Arend de Pijper en Leuntje Koole (1881)
25 jarig huwelijksjubileum Arend de Pijper en Leuntje Koole (1881)
 
 
13
25 jarig huwelijksjubileum Arie Kans en Maria wilhelmina van der Linden (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arie Kans en Maria wilhelmina van der Linden (1890)
 
 
14
25 jarig huwelijksjubileum Arij van Sintmaartensdijk en Adriaantje vd Linden (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arij van Sintmaartensdijk en Adriaantje vd Linden (1890)
 
 
15
25 jarig huwelijksjubileum Arij Verhoeven en Dirkje Kraaijenbrink (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Arij Verhoeven en Dirkje Kraaijenbrink (1890)
 
 
16
25 jarig huwelijksjubileum brievengaarder Hendrik van der Hoeven (1882)
25 jarig huwelijksjubileum brievengaarder Hendrik van der Hoeven (1882)
Gisteren was het voor onzen geachten brievengaarder , den heer Hendrik van der Hoeven en deszelfs echtgenoote , een onvergetelijke feestdag , bij gelegenheid der herdenking hunner 25-jarige huwelijks-verbintenis ; talrijk waren de blijken van hulde en vriendschap , welke de hooggeachte jubilarissen ten deel vielen . Dat zij nog lang in ongestoorde gezondheid en
tevreden gemoedsstemming dien schoonen dag zich mogen herinneren , is voorzeker de wensch van alle weidenkenden , en van hen die ware verdiensten en deugd , op prijs weten te stellen . 
 
17
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Arkenbout en Geertrui van Sintmaartensdijk (1891)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Arkenbout en Geertrui van Sintmaartensdijk (1891)
 
 
18
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Spruijt en Maria de Labije (1882)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Spruijt en Maria de Labije (1882)
 
 
19
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Touw en Anna Langendoen (1890)
25 jarig huwelijksjubileum Cornelis Touw en Anna Langendoen (1890)
 
 
20
25 jarig huwelijksjubileum Hermanus van Driel en Ida Cornelia Brand (1895)
25 jarig huwelijksjubileum Hermanus van Driel en Ida Cornelia Brand (1895)
 
 
21
25 jarig huwelijksjubileum Jan de Winter & Trijntje Oprel (1886)
25 jarig huwelijksjubileum Jan de Winter & Trijntje Oprel (1886)
 
 
22
25 jarig huwelijksjubileum jan Heijmans en Geertrui Lugtenburg (1893)
25 jarig huwelijksjubileum jan Heijmans en Geertrui Lugtenburg (1893)
 
 
23
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hoogstad & Aaltje van den Berg (1885)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hoogstad & Aaltje van den Berg (1885)
 
 
24
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Noordermeer en Leuntje Jongejan (1891)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Noordermeer en Leuntje Jongejan (1891)
 
 
25
25 jarig huwelijksjubileum M. van den Berg en A. van Putten (1894)
25 jarig huwelijksjubileum M. van den Berg en A. van Putten (1894)
 
 
26
25 jarig huwelijksjubileum Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1893)
25 jarig huwelijksjubileum Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1893)
 
 
27
25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
25 jarig jubileum burgemeester De Jongh (1877)
 
 
28
25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
23 Oct . Gisteren was het 25 jaren geleden , dat de volgens de Gemeentewet hieuw gekozen Gemeenteraad zitting nam . Van het toen gekozen zevental Raadsleden , is alleen de Wethouder Lammerse nog in leven . Onder een toespraak van den Voorzitter bood de Raad hom in eene op heden expresselijk daartoe belegde vergadering als stoffelijk bewijs van hoogachting , oen prachtig zilveren geschenk aan , met toepasselijke inscriptie , welk geschenk door den jubilaris werd aanvaard , die in warme bewoordingen daarvoor zijn dank betuigde . Na afloop der te behandelen onderwerpen , vereenigde men zich aan een door den Heer Lammerse aangeboden diner . Een aantal ingezetenen , die tegen den avond hem golukWenschen brachten , bleven met den jubilaris en de overigen Leden van den Raad geruimen tijd bijeen . Er heerschte een gulle toon en menige hartelijke feestdronk werd ingesteld . 
 
29
25-jarig trouwjubileum Leendert Hazejager en Anna de Lang
25-jarig trouwjubileum Leendert Hazejager en Anna de Lang
 
 
30
35-jarig huwelijk Cornelis Verheij en jannetje Monteny (1969)
35-jarig huwelijk Cornelis Verheij en jannetje Monteny (1969)
 
 
31
4 jarig zoontje van J. vd H uit Zuidland
4 jarig zoontje van J. vd H uit Zuidland
Geen 4 jarige gevonden die het mogelijk kan zijn in de Stamboom of Wiewaswie.nl 
 
32
40 jarig huwelijksjubileum Johannes Hagestein en Wilhelmina Aalbers (1891)
40 jarig huwelijksjubileum Johannes Hagestein en Wilhelmina Aalbers (1891)
 
 
33
40 jarig huwelijksjubileum Sara Cohen en Phillipus Levie (1885)
40 jarig huwelijksjubileum Sara Cohen en Phillipus Levie (1885)
 
 
34
50 jarig huwelijksjubileum Cornelis Kabbedijk en Maria van Eijbergen (1890)
50 jarig huwelijksjubileum Cornelis Kabbedijk en Maria van Eijbergen (1890)
 
 
35
50-jarig jubileum Jan van Essen uitgebreid beschreven (1887)
50-jarig jubileum Jan van Essen uitgebreid beschreven (1887)
— 12 Maart . Laatstleden Maandag vierde de Heer Jan van Essen alhier, zijn gouden jubile als bode der gemeente Zuidland, en van de polders Velgersdijk en Nieuw Stompaard .
Zeer vele waren de bewijzen van waardeering, die de jubilaris mocht ontvangen.
De leden van den gemeenteraad en de bestuursleden van genoemde polders waren des morgens te elf uur bij den Jubilaris tegenwoordig. Uit naam van allen werd de Heer Van Essen door den Burgemeester dezer gemeente, in eene keurige rede, geluk gewenscht en hem namens genoemde besturen een zichtbaar bewijs van waardering en achting aangeboden. Dat geschenk bestond uit een zwaren gouden bril in een schildpadden brillen doos met gouden schild en inscriptie, welke doos weer vervat was in een keurig étui.
Bij een en ander was een album gevoegd in rood fluweelen band, waarin met zeer veel smaak en onberispelijk schoon de namen van de gevers waren ingeschreven door den Heer J . Oprel te Rotterdam . Van de vele geschenken, welke verder nog door den jubilaris werden ontvangen, willen we de voornaamste even aanstippen.
Een keurige leuningstoel van den Heer F. Hoijer te Rotterdam.
Een sigare étui met gouden slot en inscriptie van den Ambachtsheer dezer gemeente, den Heer P. van Braam Blussè. Een prachtige aquarel, voorstellende een der stadsgezichten te Amsterdam , van een naamgenoot van de jubilaris, den Heer J . van Essen kunstschilder te Amsterdam . Verder ontving de jubilaris zeer vele brieven , kaartjes en geschenken , alle bewijzen van de achting en waardering , die hij geniet. De dag werd ten huize van den Heer Van Essen feestelijk doorgebracht en tot middernacht waren velen aldaar genoegelijk bijeen. 
 
36
50jarig huwelijksjubileum Arie Heindijk en Johanna Weeda (1890)
50jarig huwelijksjubileum Arie Heindijk en Johanna Weeda (1890)
11 Maart . Aanstaanden Zaterdag den 15 dezer , zullen Arie Heindijk en Johanna Weeda alhier, den dag herdenken, dat zij 50 jaren gehuwd zijn .
Dat het dezen ouden braven luidjes, op hun gouden bruiloft, moge blijken, dat velen daadwerkelijk deelnemen in dit voor hen zoo belangrijk herinneringsfeest, is voorzeker de wensch van alle menschenvrienden.  
 
37
60 jarig huwelijk Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1928)
60 jarig huwelijk Pieter Lammerse en Aaltje Kleinjan (1928)
 
 
38
82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
0 Maart . Door den Kerkeraad der Ncderduitsch Hervormde gemeente alhier , zijn 82 ( zegge twee-en-tachtig ) personen vervallen verklaard van hun lidmaatschap der Hervormde Kerk , wegens verstoring van orde en rust in de gemeente .
De vlas-campagne spoedt ten einde .
De mindere soorten staan laag genoteerd , de beste soorten zijn prijshoudend .
— Door den Raad dezer gemeente is in plaats van wijlen Jan van Essen benoemd lot gemeentebode en marktmeester onze gemeente-Veldwachter C . de Gier  
 
39
83 jarige Jan van Essen reeds 50 jaar gemeentebode ! (1887)
83 jarige Jan van Essen reeds 50 jaar gemeentebode ! (1887)
Den 6 Maart aanstaande zal het 50 jaar geleden zijn , dat Jan van Essen alhier werd benoemd tot gemeentebode , en bode van de polders Zuidland en Velgersdijk. Wegens den Zondag hoopt hij den 7en zijn feest te vieren . De 83-jarige jubilaris neemt nog steeds getrouw en met ijver zijne betrekkingen waar . 
 
40
?7395 Overlijdensadvertentie Leendert Man in 't Veld
?7395 Overlijdensadvertentie Leendert Man in 't Veld
 
 
41
A vd Hooven Schoolmeester aardappelen te koop
A vd Hooven Schoolmeester aardappelen te koop
 
 
42
A. van Weel geslaagd als candidaat notaris (1884)
A. van Weel geslaagd als candidaat notaris (1884)
Zuidland - Met genoegen verneemt men, dat een geacht inwoner dezer gemeente, de heer A . van Weel , geslaagd is bij het examen voor candidaat-notaris ( Ie gedeelte ).
— 25 Sept. Da opbrengst van de bieten of mangel wortels is tamelijk, er wordt gerekend van 13,000 tot 18,000 kilogram per halve hectare; er wordt f 10.00 voor de duizend kilo besteed .
Da kwaliteit der aardappelen is uitmuntend, zy geven een ruim beschot; de gemiddelde prgs is van f 1.75 tot t 2,00 per hectoliter .
Het delven dezer aardvrochtea wordt zeer bovorderd door het uitstekende herfstweder, waarmede wij bedeeld worden . 
 
43
A.A. de Jongh naar Nederlands Indie als Chinese tolk
A.A. de Jongh naar Nederlands Indie als Chinese tolk
De heer A . A . de Jongh , die in 1874 met diploma van vijf jarigen cursus de Hoogere Burgerschool te Schiedam verliet , is benoemd tot adspirant-tolk voor de Chineesche taal in Ned . Indië.
Van de vijf leerlingen , welke die inrichting met goed succes hebben doorloopen , is door drie deelgenomen aan vergelijkende examens .
Allen zijn dientengevolge geplaatst en wel twee als toekomstig Chineesch-tolk en één tot technisch ambtenaar bij het Indische bosch - wezen .
 
 
44
A.B. te Zuidland scheldt dienders uit voor rooie kletskoppen (1892)
A.B. te Zuidland scheldt dienders uit voor rooie kletskoppen (1892)
A.B. te Zuidland moet zich verantwoorden wegens schelden der politie.
Bekl. is niet tegenwoordig, zoodat verstek wordt verleend.
T.M.W. Noordhoff, rijksveldwachter te Zuidland , vertelde, hoe hij ter adsistentie bij een volksverzameling geroepen was op 31 Juni en hoe bekl. toen gezegd had „ rooie kletskop ".
De president vraagt, hoe of get. weet, dat daarmede de politie bedoeld was, want noch get., noch de gemeenteveldwachter Hameling hebben rood haar.
Maar Hameling is kaalhoofdig, zegt get. Hameling komt voor de balie en vertelt , hoe of bekl. vlak voor hem is gaan staan en toen gezegd heeft, dat hij met geen rooie kletskoppen van dienders medeging.
Hiermede is bewezen, dat de uitdrukking op de politie sloeg en de eisch is nu f 3 boete , bij wanbetaling te vervangen door 3 dagen hechtenis. 
 
45
A.K. en J.K. uit Zuidland veroordeeld voor wildjacht zonder vergunning (1879)
A.K. en J.K. uit Zuidland veroordeeld voor wildjacht zonder vergunning (1879)
A . K . en J . K . beiden te Zuidland . Het in vereeniging en gelijktijdig schieten van waterwild op eens anders jachtveld zonder voorzien te zgn van een jachtacto noch van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbenden op dat jachtveld , ieder 2 goldb . van f 10 elke subs gev . str . van 2 dagen voor elke geldb . , voor ieder hunner solidair in de kosten .
Vorbeurtverkl.van de geweren of voldoening van f 8 voor elk geweer : subs . gev . str . van 2 dagen voor de niet uitlevering of niet voldoen , van de waarde van elk geweer .
Voldoening van f 0,50 vftor don eend ef snbs .
gov . straf van een dag . 
 
46
A.K. te Zuidland veroordeeld voor jagen op andermans gebied zonder toestemming (1880)
A.K. te Zuidland veroordeeld voor jagen op andermans gebied zonder toestemming (1880)
A . K ., te Zuidland . Het jagen op eens anders jachtveld zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld . Geldb . van f 10 , sabs . gev . straf van drie dagen en in de kosten . 
 
47
A.M. te Zuidland voor het gerecht vanwege geweldpleging jegens een bedienend ambtenaar (1881)
A.M. te Zuidland voor het gerecht vanwege geweldpleging jegens een bedienend ambtenaar (1881)
 
 
48
Aaltje Lammerse-Kleinjan, familie advertentie, overlijden.
Aaltje Lammerse-Kleinjan, familie advertentie, overlijden.
 
 
49
Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
12 April . Gisteren beeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van een nieuw te stichten kerkgebouw voor de doleerenden met 550 zitplaatsen . Zes biljetten van inschrijving waren ingeleverd; bij opening bleek, dat de laagste inschrijvers waren de heeren D. van der Bie timmerman, en J. Oprel Jzn., metselaar alhier, voor de som van f 6894 .—.
— Door het aanstaand vertrek van onzen geachten consulent den heer Rienderboff predikant,te Oudenhoorn naar Rossum , is in deszelfs plaats als consulent der Nederduitsch Hervormde gemeente benoemd de heer J . Mijs , predikant te Hekelingen .
Een welverdiend woord van dank wordt den heer Rienderboff toegebracht voor de behartiging der kerkelijke belangen in de somstijds lastige tijden, die wy in de laatste maanden doorleefd hebben.
— Het gerechtshof te ' s Gravenhage heeft in zijne zitting van gepasseerden Donderdag bevestigd het vrijsprekend vonnis der Rotterdamscherechtbank , in zake den 36-jarigen arbeider D.C. Weeda alhier , aangeklaagd wegens verzet tegen den marechaussee J. Pape , tijdelijk alhier gedetacheerd .
Tevens werd door gemeld Hof bevestigd het veroordeelend vonnis contra Kommer de Labije die op den 2en Kerstdag 11 . den genoemden marechaussee Pape met grint geworpen had en die veroordeeld was tot 1 maand gevangenisstraf .
Moge dit het laatste bedrijf zijn van het treurige drama , dat wij doorworsteld hebben , en een ieder de woorden van onzen Heiland behartigen : Vrede op aarde , in de menschen een welbehagen !" 
 
50
Aanbesteding Delfland, ingeschreven door J. Pijl.
Aanbesteding Delfland, ingeschreven door J. Pijl.
 
 

    1 2 3 4 5 ... 45» Volgende»