Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Krantenartikelen

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Verkiezingen raadsleden 1896
Verkiezingen raadsleden 1896
Den len October zal alhier de verkiezing plaats hebben van twee gemeenteraadsleden , ter vervanging van de heeren P. Lammerse Senior en M . J . de Jough , respectievelijk gewezen Wethouder en Burgemeester dezer gemeente, die hun mandaat als raadslid hebben nedergelegd .
In eene gisteren avond gehouden vergadering van de afdeeling Zuidland der liberale kiesvereeniging „ Brielle " zyn als candidaten gesteld de heeren : Pieter Lammerse Pzn . en Wouter van dan Erve .
Van anti-revolutionaire zijde worden als candidaten genoemd de heeren L . de Hoog Jzn . en H . Nobel . 
  15 dec 2017
Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
In plaats van het door den heer M.J. de Jongh den gemeenteraad aangeboden ontslag als secretaris dezer gemeente , is heden tydelyk tot die functie benoemd de heer J . Trouw , werkzaam ter secretarie .
De heer L. van der Meer Sr. , aftredend wethouder , werd weder als zoodanig herbenoemd .
Ten slotte nam de aftredende Burgemeester met eenige hartelyke woorden afscheid van den Raad, en herdacht het tijdsverloop van vier en veertig jaren, steeds in de beste verhouding met dezelve doorgebracht .
De wethouder Van der Meer beantwoorde deze rede met eenige zeer gepaste woorden  
  15 dec 2017
Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
Bij kon . besluit is aan M . J . de Jongh op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Zuidland en van Oudenhoorn , met dankbetui - ging voor de diensten , door hem in die betrekking bewezen .
De heer Pieter Lammerse Senior , gedurende vele jaren Wethouder en Raadslid dezer gemeente , heelt om gezondheidsredenen uit beide betrekkingen ont - slag genomen . 
  9 dec 2017
M.C. van Buuren ent in tegen boutvuur (1896)
M.C. van Buuren ent in tegen boutvuur (1896)
 
  9 dec 2017
Weegbrug geplaatst bij het Zuidlandse Veer ; joodse gemeente benoemt dhr Slager als leraar (1896)
Weegbrug geplaatst bij het Zuidlandse Veer ; joodse gemeente benoemt dhr Slager als leraar (1896)
 
  9 dec 2017
Burgemeester de Jongh heeft ontslag aangevraagd (1896)
Burgemeester de Jongh heeft ontslag aangevraagd (1896)
 
  9 dec 2017
Slagerij en kaashandel Westendorp verhuist naar Alphen aan den Rijn (1896)
Slagerij en kaashandel Westendorp verhuist naar Alphen aan den Rijn (1896)
 
  9 dec 2017
Verkoop oud scheepshout door landbouwersvereeniging Beeningerwaard (1896)
Verkoop oud scheepshout door landbouwersvereeniging Beeningerwaard (1896)
 
  9 dec 2017
Postduif bij Jacob Herrewijnen (1896)
Postduif bij Jacob Herrewijnen (1896)
Bij den watermolenaar Jacob Herrewijnen alhier is eene mooie roodbonte postduif komen aanvlie - gen en opgevangen . Aan de rechter poot bevindt zich een koperen ringetje , waarop staat , 1893 , No . 238 M.F.C. en op de linker vleugel staat het woord „ Jerseij " met nog eenige letters, waaruit geen woord is samen te stellen  
  9 dec 2017
Opperrabbijn T.Tal bezoekt Isr. gemeente Zuidland (1896)
Opperrabbijn T.Tal bezoekt Isr. gemeente Zuidland (1896)
Op zijne jaarlyksche inspectiereizen bezocht de Eerw . Zeergel . Heer T . Tal , opperrabbijn van het ressort ' s Gravenhage , ook de Israël . Gem . alhier en hield Z . Eerw . by den namiddagdienst ter Sy - nagoge een indrukwekkende rede naar aanleiding van Leviticus 26 : 44 .
Zeer treffend vergeleek den Eerw . spreker Israël bij een koningszoon door omstandigheden tot arbei - der geraakt , zoo nu en dan zyn boegen afkomst vergetende , doch dan ook weder de hoop koesterde eenmaal bezitter te worden van de reeds afge - stane kroon . Zeer schoon bracht spreker , deze vergeltjkenis over tot Israël , die ook eenmaal staande in de volkererei , thans over de geheele aarde verstrooid is ; doch met het vooruitzicht en bezield met de hoop , eenmaal weder het oude Israël te worden .
Ook besprak de gevierde redenaar Israels stem - ming in blijde , doch ook in droeve tyden , vooral in den tyd , waarin het thans verkeerd , den tyd tusschen de twee nationale vastendagen van Tam - moez . en Ab .
Het geheel der rede weder te geven is niet in he vermogen van uwen oorrespondent , genoeg , wan - ik verklaar , dat het auditorium spreker als het ware aan de lippen hing .
Een woord van dank , aan het geacht Kerkbe - stuur der Israël . Gem ., die my in de gelegenheid stelde het woord Gods op zulk een treffende wyze te hooren verkondigen , en aan den Eerw . spreker is hier zeker wel op zyn plaats . Moge de Israël . Gem . alhier steeds bloeien . 
  9 dec 2017

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I19818 
Zeggles, Cornelia Johanna 
geb. 15 dec 1853  Gorinchem  15 dec 2017
I19817 
van Kalkert, Gerrit Wernard 
geb. 10 feb 1852  Gorinchem  15 dec 2017
I18968 
van Kalkert, Gerrit Wernard 
geb. 13 jan 1891  Gorinchem  15 dec 2017
I19816 
Noordermeer, Zwaantje 
geb. 20 feb 1918  Zuidland  12 dec 2017
I19815 
Noordermeer, Cornelis Arie 
geb. 29 mrt 1915  Oudenhoorn  12 dec 2017
I7617 
Noordermeer, Cornelis 
geb. 20 nov 1887  Oudenhoorn  12 dec 2017
I6302 
Bosgieter, Benjamin 
geb. 5 mei 1878  Zuidland  12 dec 2017
I17713 
Bosgieter, Wouter 
geb. 25 sep 1903   12 dec 2017
I6665 
van den Berg, Maartje 
geb. 8 jun 1908  Zuidland  12 dec 2017
I18056 
van der Burgh, Hugo Jan Abel 
geb. 15 aug 1927  Vierpolders  12 dec 2017

Gezinnen
          
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Mother's Name   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F4880 
         24 aug 1917  15 dec 2017
 F6886 
 I19817  Gerrit Wernard van Kalkert  I19818  Cornelia Johanna Zeggles  22 aug 1874  15 dec 2017
 F2847 
 I7617  Cornelis Noordermeer  I7616  Hendrika Jantina van Beek  29 apr 1914  12 dec 2017
 F2671 
 I7269  Arie van Beek  I7270  Zwaantje Drenth    12 dec 2017
 F2354 
 I6666  Abel van der Burgh  I6665  Maartje van den Berg  7 jul 1927  12 dec 2017
 F3238 
 I8382  Willem van Sintmaartensdijk  I8383  Lena Betje Zoeteman  9 nov 1899  10 dec 2017
 F6311 
 I13787  Pieter Corstiaan Oosthoek  I17802  Pietertje Zoeteman  27 apr 1905  10 dec 2017
 F655 
 I1500  Arie Oosthoek  I1501  Sara Zoeteman  22 mrt 1900  10 dec 2017
 F6310 
 I17797  Dirk Zoeteman  I17798  Catharina Adriaantje Oosthoek  27 apr 1909  10 dec 2017
 F6885 
 I19801  Johannes Cornelis Uitdenbogerd  I19800  Neeltje Saarloos  25 jun 1886  10 dec 2017