Kors Barendregt

Mannelijk 1828 - 1909  (81 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Kors Barendregt 
  Geboren 27 mrt 1828  Rozenburg Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 30 nov 1909  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  Persoon-ID I2572  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 8 okt 2016 

  Vader Klaas Barendregt 
  Moeder Maartje van Santen 
  Gezins-ID F3958  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Aagje van Beek,   geb. 8 mei 1829, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 11 jan 1908, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 78 jaar) 
  Getrouwd 14 feb 1857  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Bij huwelijk de leeftijd van 28 en 27 jaar.
   Akte van doodgeboren dochter te Zuidland op 8 april 1869.
  Woonadres 1868-1908/1909  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gekomen uit Heenvliet op 30 april 1868 gewoond aan Ring 9, 13. 
  Kinderen 
  +1. Klaas Barendregt,   geb. 7 dec 1858, Rozenburg Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 jun 1916, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 57 jaar)
   2. Johannes Adrianus Barendregt,   geb. 1 okt 1860, Rozenburg Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 5 nov 1867, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 7 jaar)
   3. Maartinus Barendregt,   geb. 30 jul 1861, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 18 aug 1861, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   4. Adriana Barendregt,   geb. 25 jul 1862, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 9 okt 1862, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   5. Adriana Barendregt,   geb. 20 sep 1864, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 nov 1864, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  Familie Advertenties
  Huwelijksjubileum Kors Barendregt - van Beek (1882)
  Huwelijksjubileum Kors Barendregt - van Beek (1882)
  Laatst gewijzigd op 17 apr 2019 
  Gezins-ID F3587  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
  De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  15 Juli . Aanstaande Dinsdag 19 dezer, zal alhier de verkiezing plaats hebben van drie leden voor den gemeenteraad .
  Aftredende leden zijn de heeren P . Lammerse Sr .; L. Hazejager en K . Barendrecht , beide eerstgenoemden tevens Wethouders .
  Het is te wenschen dat deze drie aftredende leden , welke reeds zoovele jaren de belangen onzer gemeente behartigden , thans met groote meerderheid mogen herkozen worden .
  Naar men verneemt , worden van liberale zijde in plaats van de twee laatstgenoemde heeren , candidaat gesteld de heeren : J . Zoetemau Iz. en J. Oosthoek .
  In deze gemeente zijn 95 kiesgerechtigden voor den gemeenteraad , apprumitief kunnen daaronder gerekend worden dat 59 zich scharen aan de liberale - en 86 aan de clericale zijde .
  — Aanstaande Zondag namiddag zal de vacature-beurt alhier vervuld worden door den WelEerw.Zaergel . heer Ds . J.M.J. Hoog , predikant te Abbenbroek . —

  ========
  22 Juli 1887. Bij het openen der stembus op dea 20sten dezer is gebieden, dat voor de verkiezing van drie leden van den gemeenteraad alhier, waren ingeleverd 90 stembilletten , van de 96 stemgerecht . daarvan waren uitgebracht op de heeren Pieter Lammerse Senior ( aftredend lid ). Jan Oosthoek Dr zoon en Jan Zoeteman Izaak zoon , respectievelijk 60 , 53 en 51 stemmen ; zoodat deze drie heeren , tot raadsleden zijn geproclameerd .
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  29 Juli . Aan 240 lidmaten der Nederlandsche Hervormde Gemeente is heden de onderstaande circulaire verzonden :
  ff Als Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente alhier, wenschen wij thans, een ernstig, broederlyk woord tot U te richten . Ook gij betreurt zonder twijfel de scheiding, die er op kerkelijk gebied in deze gemeente heeft plaats gevonden en ook gij zijt zeker met ons overtuigd, dat de thans bestaande toestand niet steeds zoo kan blijven voortduren .
  De heer Bajema heeft gemeend, zich van de Ned. Herv. Kerk te moeten afscheiden . Hierover zullen wij niet oordeelen . Een ieder zij in zyn gemoed ten volle verzekerd .
  Maar er komt iets anders by . De Heer Bajema verlaat met zijne volgelingen niet alleen onze Ned , Herv . Kerk , maar hij meent ook op de goederen der Herv. gemeente alhier aanspraak te hebben , de Heer Bajema meent, dat het kerkgebouw en de kerkegoederen dezer gemeente ook ten goede mogen komen aan de door hem gestichte dusgenaamde Gereformeerde Kerk, en ziedaar , waartegen wy ten sterkste opkomen.
  Daartegenover zullen wij de rechten der Hervormde gemeente laten gelden . En moet dan de scheiding doorwerken , het zij zoo !
  Wij zullen echter het onze doen om nog zooveel mogelijk , te trachten de thans nog verstrooide lidmaten onzer gemeente weer byeen te brengen , en komen daarom thans ook tot U met het ernstige verzoek : Help ons de orde en rust in onze Hervormde Gemeente alhier herstellen en bewaren .
  Ga niet langer mede met hen , die zich afscheiden van onze Nederlandsche Hervormde Kerk . Bedenk, welke verplichtingen gij op ü hebt genomen bij het toetreden tot die kerk en welke voorrechten gy er steeds in genoten hebt , en laat deze overweging dubbel sterk bij Ü zijn , waar het thans voor U de vraag zijn moet , of gij onze Ned . Herv . Kerk niet alleen voor U zelven , maar ook voor Uwe kinderen verlaten wilt .
  Bedenk dat o.a. de doop , door den heer Bajema aan de kinderen toegediend , geene geldigheid bezit in onze Hervormde Kerk en vergeet dus niet, dat gij, door den heer Bajema te volgen , tevens op U neemt de verantwoordelijkheid voor al de gevolgen , die daaruit zullen voorvloeien , ook voor Uwe kinderen .
  Waar wij U een en ander thans in ernstige overweging geven , daar verzoeken wij U tevens binnen acht dagen te besluiten of gij tot onze Ned . Herv . Kerk wilt blyven behooren .
  Zoo ja , wees dan zoo goed het inliggend biljet te onderteekenen eu te bezorgen ten huize van den heer J . van Essen alhier op Vrijdag 5 Augustus a.s. alwaar dien dag een paar leden des Kerkeraads tot de ontvangst der biljetten zullen zitting houden .
  Zy , die langs dezen weg niet op deze aanvrage antwoorden , zullen moeten worden geacht, niet meer tot onze Ned . Herv . Kerk te behooren .
  Na u Gode te hebben aanbevolen , verblijven wij ,
  De Kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente te Zuidland , ( was get .) L . H . RIËNDËRHOFE , Consulent . P . LAMMERSE . M . Van RIJ . J . OOSTHOEK . M . VERMAAÏ . J . 9 . BLOEM . C , Van der HOEVEN .

  Gepasseerde week zyn door den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente alhier de Heeren : Abraham Hazejager , Kors Barendrecht, Willem Van Driel, Leendert Van Rij Jz., Jacob Oprel Gzn., en Leendert Noordermeer, notabelender Nederd. Herv. Gemeente alhier , wegens verstoring der rust in de gemeente , vervallen verklaard van hun lidmaatschap der NederduitschHervormde Kerk .
  Notarisveiling ter verhuring ruim 11 hectare weiland, aardappelland etc. Eigendom van K. Barendregt sr (1890)
  Notarisveiling ter verhuring ruim 11 hectare weiland, aardappelland etc. Eigendom van K. Barendregt sr (1890)
  Verpachting weiland en bouwland van Kors Barendregt (1893)
  Verpachting weiland en bouwland van Kors Barendregt (1893)
  In Biertschen polder tegenover Hazenlicht en in Zuidland (Velgersdijk en Nieuwe Kade)
  Woning aan de Molendijk en de Duikeldam en weilanden te koop, eigendom van Kors Barendregt (1894)
  Woning aan de Molendijk en de Duikeldam en weilanden te koop, eigendom van Kors Barendregt (1894)
  OPENBARE VERKOOPING:
  C.W. LOEFF, Notaris te Zuidland, is voornemens, voor zijnen principaal, op vrijdag 9 maart 1894, bij opbod te veilen en op donderdag 29 Maart 1894 bij afslag te verkoopen, 's morgens om elf uur , ten herberge van H . DIJKERS te Zuidland :
  EENE KAPITALE bouwmanswoning te Zuidland, in het dorp, aan den Molendijk, en ongeveer 31 hectaren uitmuntende wei- en bouwlanden, gelegen te Zuidland, om en bij het dorp, in de Molen - en Binnengorzen Velgersdijk , Kerkhoek , Nieuwe Kade , en 5—19—50 best Weiland in den Biertschen polder VOORTS
  Een ARBEIDERSHUIS op den Duikeldam en een TUIN bij het dorp .
  Te aanvaarden : de BOUW - en WEILANDEN en TUIN dadelijk en de GEBOUWEN met 1 Juni 1894 .
  Inlichtingen en notitiën met kaart kosteloos te bekomen ten kantore van Notaris Loeff.

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88603261/srcid/22717771/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88457094/srcid/22682139/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88432875/srcid/22675924/oid/1.