Jacob Oprel

Jacob Oprel

Mannelijk 1841 - 1908  (66 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jacob Oprel 
  Geboren 19 nov 1841  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 15 mrt 1908  Zoetermeer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Persoon-ID I2855  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 28 aug 2016 

  Vader Gerrit Oprel,   geb. 15 mei 1806, Nieuw-Beijerland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 15 sep 1862, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 56 jaar) 
  Moeder Maartje Nootdorp,   geb. 2 mei 1803, Spijkenisse Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 jun 1859, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 56 jaar) 
  Getrouwd 25 apr 1834  Spijkenisse Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F1450  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Arendje de Lang,   geb. 24 mei 1843, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 27 mrt 1905, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 61 jaar) 
  Getrouwd 9 mei 1862  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Bij huwelijk de leeftijd van 20 en 18 jaar.
  Kinderen 
   1. Gerrit Oprel,   geb. 25 feb 1863, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 21 apr 1935, 's-Gravenhage Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 72 jaar)
   2. Magrietha Adriana Oprel,   geb. 13 apr 1864, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 11 mrt 1946, Puttershoek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 81 jaar)
   3. Jan Oprel,   geb. 26 jul 1866, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 10 aug 1866, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   4. Jan Oprel,   geb. 5 feb 1868, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 5 aug 1868, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   5. Maartje Oprel,   geb. 21 jun 1869, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 15 sep 1869, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   6. Maartje Oprel,   geb. 5 feb 1871, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 22 mrt 1872, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 1 jaar)
  +7. Maartje Oprel,   geb. 8 jun 1874, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 jan 1954, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 79 jaar)
   8. Lucretia Oprel,   geb. 30 apr 1876, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 23 feb 1904, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 27 jaar)
   9. Jan Oprel,   geb. 27 jul 1878, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 24 jul 1928, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 49 jaar)
   10. Jannetje Oprel,   geb. 10 mei 1880, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 24 aug 1880, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  Laatst gewijzigd op 24 apr 2017 
  Gezins-ID F1125  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  I2855 Jacob Oprel Gzn
  I2855 Jacob Oprel Gzn

  Krantenartikelen
  Benoeming Kerkeraad 1875
  Benoeming Kerkeraad 1875
  Bii de Hervormde Gemeente alhier zijn benoemd : tot Kerkmeester ,- de heer L . de Hoog , Mz . 1 -( aftredend ) tot Ouderling , de heer J . de Hoog ( aftredend ) tot Diaken de heer B . Dekker , ter vervanging van den heer J . Oprel Gz :/ die herbenoemd zijnde heeft bedankt .
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
  De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
  Simonshaven en Biert krijgen water uit de Vierambachtsboezem (1885)
  Simonshaven en Biert krijgen water uit de Vierambachtsboezem (1885)
  10 November. Door eigenaren en gebruikers van landen, gelegen in de polders Simonshaven en Biert, is met groot genoegen kennis genomen van het ontwerp—besluit, door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend, waarbij onder meer is bepaald, dat de voormelde polders in den zomer, wanneer zij daaraan behoefte heeft, van water zullen worden voorzien uit den Vier-Ambachtsboezem .
  Niettegenstaande de polders Simonshaven en Biert dit recht sedert eeuwen hebben gehad , achtte het bestuur van het Hoogheemraadschap van Putten , dat het bestuur over den Vier-Ambachtsboezem heefc , dat recht vervallen , ten gevolge van de stichting van het stoomgemaal ,/ De Leeuw van Putten ", waardoor de polders Simonshaven en Biert in vereeniging met eenige andere polders , bemalen worden . Het geschiedde op grond , dat men wel verplicht was de polders van het overtollige water te bevrijden , doch niet van water te voorzien . Gelukkig , dat de Gedeputeerde Staten deze zienswijze niet deelen , en tusschen - beiden zyn getreden om aan die handelwijze een einde te maken en de polders Simonshaven en Biert recht te verschaffen , zonder andere polders te benadeelen en de gecombineerde waterloozing begrepen .
  — Tot ouderlingen der Ned . Herv . gemeentealhier zijn benoemd de heeren : J . Oprel Gz . en R . van Sint Maartensdijk , en tot diaken de heer
  D . van der Bie . Naar men verneemt , zullen deze nieuw benoemden , aanstaanden Zondag door denheer Kalkman, predikant te Maassluis , worden bevestigd .
  De kerkeraad is dus weder voltallig ; hadden wij nu ook maar een dominé , dan waren we weder ^ au grand complet ".
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Kerknieuws uit Zuidland .
  ZUIDLAND , 2-Z April . Op Woensdag 20 April hield eene commissie uit het klassikaal Bestuur van Brielle, doende wat des kerkeraads te Zuidland is , haar eerste zitting in deze gtmeente . Naar het schijnt werden daar in korten tijd van ongeveer anderhalf uur zeer vele zaken afgehandeld . Tot nog toe zijn mij daarvan slechts enkele bekend , misschien dat de gewone correspondent van de NBC. gelukkiger is ten dezen opzichte .
  Ken der voornaamste punten van behandeling was , het treffen van maatregelen om de godsdienst-oefeningen in deze gemeente te doen hervatten , niettegenstaande het zoogenaamde Kerkbestuur vau de zoogenaamde Nederduitsche gereformeerde gemeente Kerk en Kerkegoederen wederrechterlijk in beslag houdt .
  In een circulaire , Donderdag 21 April aan de Nederl . Hervormde gemeente alhier bezorgd, wordt te kennen gegeven, dat die godsdienstoefeningen beginnen reeds met 24 April , op de bovenzaal van den Heer Van Essen. Dr . Kienderhotf van Oudenhoorn zal het eerst optreden . Een alinea van die circulaire laat ik hier in zijn geheel volgen.
  // In die godsdienstoefeningen zal worden gecollecteerd voor armen en Kerk , en vooral uit de collectie voor de Kerk zal moeten blijken welke uwe offervaardigheid is voor de belangen uwer gemeente . Het is wel met besliste zekerheid te zeggen , dat binnen een niet al te lang tijdsverloop als de kerkelijke goederen aan ons moeten worden uitgeleverd , doch voor's hands zijn eenige kosten te dekken , die eerst later zullen kunnen worden verhaald op hen , die thans wederrechtelijk die goederen onder zich houden . ïer voldoening dier voorschotten rekenen wij op uwe offervaardigheid /'
  In ' t belang van de Ned , Herv . gem . maar vooral in ' t belang van de Kerkmeesters der Nederd . gereformeerde gem ., is het te wenschen , dat de orde zeer spoedig hersteld worde . Het moet gezegd worden , dat genoemde Kerkmeester » een moed toonen , al is het dan ook een treurigh moed , die weinigen buiten hen zouden bezitten . Zij toch zijn aansprakelijk , niet alleen voor alle gelden uit de kerkefondsen , die ze hebben uitgegeven sedert het oogenblik , waarop hunne schorsing als Kerkmeesters der Ned . Hervormde gem . is ingegaan , — maar ook voor de onkosten , waartoe zij zoodoende het Klassikaal Bestuur van Brielle , doende wat des Kerkeraads te Zuidland is , noodzaken .
  Ben tweede gewichtig punt van behandeling was de aanstaande verkiezing van een nieuwen Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier , eene ver - kiezing die noodzakelijk geworden is door de ontzetting én uit hun ambt en uit hun lidmaatschap dier gemeente van de H.H . J . Oprel Gz , C . IJzer - man en E . van Sintmaarteusdijk als ouderling en B . Zoeteman Iz ., D . van der Bie en L . van Rij Cz . als diaken . Wel is waar hebben die H.H . benevens de Heer J . Bajema , vroeger predikant bij de Ned . Herv . gem . alhier , de brieven waarmede het provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland hen met het ontzeltingsbesluit in kennis wilde stellen , geweigerd in ontvangst te nemen , maar dit neemt niet weg dat het vonnis geveld is en kracht behoudt . Door die weigering verliezen zij eenvoudig het recht om later zich te verontschuldigen , dat zij niet in appel kwamen .
  De preliminairen voor de verkiezing van den nieuwen Kerkeraad zijn reeds genomen : de lijst der stemgerechtigde manslidmaten ligt reeds ter visie.
  Nu genoeg voor dezen keer . Ik wacht , dat de gewone correspondent van de N . B . C . ook wel een en ander gemeld zal hebben .
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  29 Juli . Aan 240 lidmaten der Nederlandsche Hervormde Gemeente is heden de onderstaande circulaire verzonden :
  ff Als Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente alhier, wenschen wij thans, een ernstig, broederlyk woord tot U te richten . Ook gij betreurt zonder twijfel de scheiding, die er op kerkelijk gebied in deze gemeente heeft plaats gevonden en ook gij zijt zeker met ons overtuigd, dat de thans bestaande toestand niet steeds zoo kan blijven voortduren .
  De heer Bajema heeft gemeend, zich van de Ned. Herv. Kerk te moeten afscheiden . Hierover zullen wij niet oordeelen . Een ieder zij in zyn gemoed ten volle verzekerd .
  Maar er komt iets anders by . De Heer Bajema verlaat met zijne volgelingen niet alleen onze Ned , Herv . Kerk , maar hij meent ook op de goederen der Herv. gemeente alhier aanspraak te hebben , de Heer Bajema meent, dat het kerkgebouw en de kerkegoederen dezer gemeente ook ten goede mogen komen aan de door hem gestichte dusgenaamde Gereformeerde Kerk, en ziedaar , waartegen wy ten sterkste opkomen.
  Daartegenover zullen wij de rechten der Hervormde gemeente laten gelden . En moet dan de scheiding doorwerken , het zij zoo !
  Wij zullen echter het onze doen om nog zooveel mogelijk , te trachten de thans nog verstrooide lidmaten onzer gemeente weer byeen te brengen , en komen daarom thans ook tot U met het ernstige verzoek : Help ons de orde en rust in onze Hervormde Gemeente alhier herstellen en bewaren .
  Ga niet langer mede met hen , die zich afscheiden van onze Nederlandsche Hervormde Kerk . Bedenk, welke verplichtingen gij op ü hebt genomen bij het toetreden tot die kerk en welke voorrechten gy er steeds in genoten hebt , en laat deze overweging dubbel sterk bij Ü zijn , waar het thans voor U de vraag zijn moet , of gij onze Ned . Herv . Kerk niet alleen voor U zelven , maar ook voor Uwe kinderen verlaten wilt .
  Bedenk dat o.a. de doop , door den heer Bajema aan de kinderen toegediend , geene geldigheid bezit in onze Hervormde Kerk en vergeet dus niet, dat gij, door den heer Bajema te volgen , tevens op U neemt de verantwoordelijkheid voor al de gevolgen , die daaruit zullen voorvloeien , ook voor Uwe kinderen .
  Waar wij U een en ander thans in ernstige overweging geven , daar verzoeken wij U tevens binnen acht dagen te besluiten of gij tot onze Ned . Herv . Kerk wilt blyven behooren .
  Zoo ja , wees dan zoo goed het inliggend biljet te onderteekenen eu te bezorgen ten huize van den heer J . van Essen alhier op Vrijdag 5 Augustus a.s. alwaar dien dag een paar leden des Kerkeraads tot de ontvangst der biljetten zullen zitting houden .
  Zy , die langs dezen weg niet op deze aanvrage antwoorden , zullen moeten worden geacht, niet meer tot onze Ned . Herv . Kerk te behooren .
  Na u Gode te hebben aanbevolen , verblijven wij ,
  De Kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente te Zuidland , ( was get .) L . H . RIËNDËRHOFE , Consulent . P . LAMMERSE . M . Van RIJ . J . OOSTHOEK . M . VERMAAÏ . J . 9 . BLOEM . C , Van der HOEVEN .

  Gepasseerde week zyn door den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente alhier de Heeren : Abraham Hazejager , Kors Barendrecht, Willem Van Driel, Leendert Van Rij Jz., Jacob Oprel Gzn., en Leendert Noordermeer, notabelender Nederd. Herv. Gemeente alhier , wegens verstoring der rust in de gemeente , vervallen verklaard van hun lidmaatschap der NederduitschHervormde Kerk .
  Bevolkingsstand / Kerkeraad Geref. gemeente (1891)
  Bevolkingsstand / Kerkeraad Geref. gemeente (1891)
  Tot ouderling in de Ned. Geref. Kerk alhier is herkozen de heer J. Oprel Gz . en gekozen de heer P. Luijendijk , terwijl tot diaken herkozen is de heer D. van der Bie .
  — In 1890 werden alhier geboren 26 kinderen van het mannelijk en 28 van het vrouwelijk geslacht.
  Overleden 24 mannel . en 29 vrouwel . personen.
  Ingekomen 32 „ „ 35 , „
  Vertrokken 40 „ „ 45 , „
  Voltrokken huwelijken 14 .
  De bevolking der gemeente bedroeg op 31 December 11 . 1864 zielen
  Winkelhuis en grutterij van Jacob Oprel Gzn ter veiling aan de Ring (1895)
  Winkelhuis en grutterij van Jacob Oprel Gzn ter veiling aan de Ring (1895)
  Kadaster B 1383

 • Bronnen 
  1. [S19] Onderzoek M. van Gijzen, Maarten van Gijzen.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88434319/srcid/22676296/oid/1.